ROSTOUCÍ TOUHA PO SVATOSTI | World Challenge

ROSTOUCÍ TOUHA PO SVATOSTI

Jim CymbalaJune 6, 2020

Svatý, oddělený život nebývá už často předmětem kázání, protože se obáváme, že by to mohlo urazit návštěvníky a nebylo by to k nim laskavé. Ale když Duch začne pracovat, vždy v nás vzbudí touhu po svatosti, touhu podobat se Kristu. „Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: ‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý.‘“ (1. Petrova 1,14-16)

Písmo svaté mluví o oddělení a čistotě. Pro Boha to musí být důležité, protože nám říká, že „Usilujte … o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána“ (Židům 12,14). Svatost není seznam toho, co se smí nebo nesmí dělat; spíše je to o tom podobat se Kristu. Jak Duch pracuje, roste naše touha po svatosti a po tom být jako Kristus. Co jiného by Duch svatý měl dělat, než předávat do našich životů svou vlastní přirozenost?

Jakmile nalezneme v Kristu spasení, Bůh nás začne přetvářet a formovat. Mnozí zažijí radikální změnu, když poprvé poznají Krista, ale postupem času dochází k boji mezi tělem a Duchem. Apoštol Pavel napsal: „Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli“ (Galatským 5,17). Pavel to psal svatým v Galacii, uznával, že oni stejně jako on, musí překonávat svou tělesnost, která, která táhne proti tomu, než jak vede Kristus.

Pavel nebyl jediný, kdo varoval před hříchem v životě věřících. Jan připomíná: „Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého“ (1. Janova 2,1). Záměrem Jana nebylo inspirovat Boží lid k hříchu, ale žít život podobný Kristu. Duch Svatý nám dává novou citlivost a přesvědčení, pokud skutečně žijeme pod jeho kontrolou. Chování, slova a postoje, které jsou nesvaté, způsobují reakci Ducha svatého.

Když odevzdáte svůj život Kristu, Duch svatý laskavě posílá napomenutí, varování i alarm, aby vás udržel v následování Kristova příkladu.

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF