peace | Page 2 | World Challenge

peace

إعلانات ورؤى في أحلك ساعة

David Wilkerson (1931-2011)14-05-20

في جميع أنحاء الكتاب المقدس ، يمنح الله نعمته من خلال إعلانات ورؤى  خلال تجربتنا ومحنا التي قد لا نفهمها أبدًا في أوقاتنا الجيدة.  يأتي صلاح الله لشعبه في أوقات الشدة والكوارث والعزلة والمشقة.  على سبيل المثال ، كان التلميذ يوحنا "في حضن يسوع" لمدة ثلاث سنوات.  لقد كان وقت راحة مطلقة وسلام وفرح.  ومع ذلك ، في كل ذلك الوقت ، تلقى يوحنا القليل من الإعلانات والرؤى.  عرف يسوع فقط باعتباره ابن الإنسان.  لذا ، متى تلقى يوحنا رؤية عن المسيح بكل مجده؟  حدث ذلك فقط بعد أن تم جره من أفسس في سلاسل.

Download PDF

Åbenbaringer i den mørkeste stund

David Wilkerson (1931-2011)14-05-20

Gennem hele Skriften viser Gud sin nåde gennem åbenbaringer under vores prøvelser, på en måde som vi aldrig kunne forstå i vores gode tider. Guds godhed kommer til sit folk i hårde tider, i problemer, i ensomhed og trængsler. For eksempel var disciplen Johannes "i Jesu favn" i tre år. Det var en tid med hvile, fred og glæde. Men i den periode modtog Johannes meget få åbenbaringer. Han kendte kun Jesus som Menneskesønnen. Så hvornår modtog Johannes sin åbenbaring af Kristus i al sin herlighed? Det skete først efter han blev slæbt fra Efesus i lænker.

Download PDF

`你在最黑暗时刻所得的启示

David Wilkerson (1931-2011)14-05-20

根据全本圣经, 神必在我们的试炼中透过启示而施恩; 这是我们在顺境中绝不明瞭的. 在困难, 灾难, 孤单和困窘时期,神的恩典必临到衪的子民. 比如, 约翰门徒在叁年间「躺在主的怀中」. 那是全然安喜, 平安和喜乐的时期. 然而, 约翰当时所得的启示不多. 他仅仅知道主是人子. 那麽, 约翰何时领受了主在荣耀里的启示呢? 惟当他在以弗所受捆锁後.

约翰因被判去服苦工, 而被放逐到拔摩岛去. 他孤苦伶仃, 既缺乏相交, 又得不著亲友的安慰. 约翰在生命中的最低点忍受了全然沮丧的时期. 然而当时, 他领受了主的启示,  即圣经最後的一卷书: 启示录. 在那黑暗的时刻, 圣灵的亮光临到了他, 他就前所未有的得见主.

约翰与其他使徒在一起, 或甚至主在世时, 都从未得著这启示. 然而当时, 约翰得见了那全然得荣耀的主, 宣告说:「我是首先的,是末後的,又是永活的。我曾死过,看哪,我是活著的,直到永永远远;并且我拿著死亡和阴间的钥匙。」(启1:18). 这不可思议的启示令约翰面伏於地, 但主却扶持他, 显示衪手中的钥匙, 且向他保證说: 「不要怕。」(1:17).

Download PDF

`你在最黑暗時刻所得的啟示

David Wilkerson (1931-2011)14-05-20

根據全本聖經, 神必在我們的試煉中透過啟示而施恩; 這是我們在順境中絕不明瞭的. 在困難, 災難, 孤單和困窘時期,神的恩典必臨到衪的子民. 比如, 約翰門徒在三年間「躺在主的懷中」. 那是全然安喜, 平安和喜樂的時期. 然而, 約翰當時所得的啟示不多. 他僅僅知道主是人子. 那麼, 約翰何時領受了主在榮耀裡的啟示呢? 惟當他在以弗所受捆鎖後.

約翰因被判去服苦工, 而被放逐到拔摩島去. 他孤苦伶仃, 既缺乏相交, 又得不著親友的安慰. 約翰在生命中的最低點忍受了全然沮喪的時期. 然而當時, 他領受了主的啟示,  即聖經最後的一卷書: 啟示錄. 在那黑暗的時刻, 聖靈的亮光臨到了他, 他就前所未有的得見主.

約翰與其他使徒在一起, 或甚至主在世時, 都從未得著這啟示. 然而當時, 約翰得見了那全然得榮耀的主, 宣告說:「我是首先的,是末後的,又是永活的。我曾死過,看哪,我是活著的,直到永永遠遠;並且我拿著死亡和陰間的鑰匙。」(啟1:18). 這不可思議的啟示令約翰面伏於地, 但主卻扶持他, 顯示衪手中的鑰匙, 且向他保證說: 「不要怕。」(1:17).

Download PDF

Openbarings in Jou Donkerste Uur

David Wilkerson (1931-2011)14-05-20

Dwarsdeur die Skrif, deel God sy genade uit deur middel van openbarings tydens ons beproewings wat ons nooit in ons goeie tye sou verstaan nie. God se goedheid kom na sy kinders in tye van moeilikheid, rampe, isolasie en swaarkry. Byvoorbeeld, die dissipel Johannes was “in Jesus se boesem” vir drie jaar lank. Dit was ‘n tyd van die grootste rus, vrede en blydskap. Maar in al daardie tyd, het Johannes bitter min openbaring ontvang. Hy het Jesus slegs as die Seun van God geken. Wanneer het Johannes dan sy openbaring van Christus in al sy heerlikheid gekry?

Download PDF

Revelaciones en Tu Hora Más Oscura

David Wilkerson (1931-2011)14-05-20

A lo largo de las Escrituras, Dios nos da su gracia a través de revelaciones durante nuestras pruebas; revelaciones que nunca podríamos entender en los buenos tiempos. La bondad de Dios llega a su pueblo en tiempos de problemas, calamidades, aislamiento y dificultades. Por ejemplo, el discípulo Juan estuvo “en el seno de Jesús” durante tres años. Fue un tiempo de descanso absoluto, paz y gozo. Sin embargo, en todo ese tiempo, Juan recibió muy poca revelación. Él conocía a Jesús solo como el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuándo recibió Juan su revelación de Cristo en toda su gloria?

Download PDF

Revelations in Your Darkest Hour

David Wilkerson (1931-2011)14-05-20

Throughout scripture, God dispenses his grace through revelations during our trials that we could never understand in our good times. God’s goodness comes to his people in times of trouble, calamity, isolation and hardship. For instance, the disciple John was “in Jesus’ bosom” for three years. It was a time of utter rest, peace and joy. Yet, in all that time, John received very little revelation. He knew Jesus only as the Son of Man. So, when did John receive his revelation of Christ in all his glory? It happened only after he was dragged from Ephesus in chains.

Download PDF

Мир в Виду Врагов Ваших

David Wilkerson (1931-2011)14-04-20

«Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена»(Пс.22:5).                                                  

Мы любим это обещание. Нам будет накрыт пир в присутствии врагов, чтобы они видели. Но кто эти враги? В библейских терминах есть враги демонические и человеческие. В Псалме 23 Давид имеет в виду демонических врагов: дьявол и все его адские княжества и силы.

Download PDF

En paix face à tes ennemis

David Wilkerson (1931-2011)14-04-20

“Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires; Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde.” (Psaumes 23:5)

Nous aimons la promesse selon laquelle un festin nous est servi en présence de nos ennemis, pendant qu’ils nous regardent. Mais qui sont ces ennemis au juste ? En termes bibliques, il y a les ennemis du genre démoniaque et ceux du genre humain. Dans le Psaume 23, David se réfère aux ennemis démoniaques. Ils représentent le diable et toutes ses principautés et puissances démoniaques.

Download PDF

في سلام تجاه أعدائك

David Wilkerson (1931-2011)14-04-20

" تُرَتِّبُ قُدَّامِي مَائِدَةً تُجَاهَ مُضَايِقِيَّ. مَسَحْتَ بِٱلدُّهْنِ رَأْسِي. كَأْسِي رَيَّا."(مزمور 23: 5).

نحن نبتغي وعد الله في ترتيب مائدة تجاه أعدائنا أثناء مشاهدتهم.  ولكن من هم هؤلاء الأعداء؟  من حيث الكتاب المقدس ، هناك نوع شيطاني ونوع  بشري.  في المزمور 23 ، يشير داود إلى عدو شيطانيي.  هذا يمثل الشيطان وجميع إماراته وسلطاته الجهنمية.

Download PDF